ایوب محمودی فرد

1 دانشجو
4 دوره
برنامه نویسی طلای پنهان است پیشرفت هر کشور در هر زمینه ای ارتباط مسقیم با سطح برنامه نویسی آن کشور دارد