محمد امین چهاردولی

4 دانشجو
3 دوره
اگر به کامپایلر دروغ بگوئید او بعدا انتقام خواهد گرفت! پس بهتر است درست فکر کنیم تا درست کد بنویسیم و نهایتا ارتباط درستی با کامپایلر داشته باشیم. او بسیار هوشمند است. برای ارتباط درست با او باید هوشمند فکر کرد.