گروه نرم افزاری هیلتن
مفاهیم پیشرفته دیتابیس (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانشجویان ارشد

مفاهیم پیشرفته دیتابیس

Database System Concepts
Sixth Edition

مفاهیم پیشرفته دیتابیس (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانش ادامه ...

گروه برنامه نویسی هیلتن