گروه نرم افزاری هیلتن
همکاری و تدریس

باسلام
به اطلاع میرساندگروه برنامه نویسی هیلتن درنظرداردبمنظورتوسعه دامنه فعالیتهای تخصصی وتولیدکلیپهای آموزشی ،ازمدرسین بیشتری در گروه استفاده نماید.لذاکسانیکه تمایل به همکاری دارندمیتوانندرزومه کاری وتحصیلی خودرابه ایمیل Gheilton@yahoo.com  ارسال نمایند.

گروه برنامه نویسی هیلتن