گروه نرم افزاری هیلتن
مفاهیم پیشرفته دیتابیس (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانشجویان ارشد

مفاهیم پیشرفته دیتابیس

Database System Concepts
Sixth Edition

مفاهیم پیشرفته دیتابیس (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانشجویان ارشد

مفاهیم پیشرفته دیتابیس

ترجمه فصل 12 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 13 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 14 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 15 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 16 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 17 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 18 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 19 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 20 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 21 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

ترجمه فصل 22 کتاب پایگاه داده سیلبرشاتس

لینک دانلود

لینک کتاب

 

 

گروه برنامه نویسی هیلتن