گروه نرم افزاری هیلتن
الگوی MVC+ و MVC++

 

Patterns for Development of Windows Form Applications and Web Applications

 

Rahim Lotfi
Department of Software Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Abstract
Design pattern is a mechanism to show experience in object-oriented design, as well as an appropriate solution which has been provided by experts for particular problems and which can be used over and over throughout the design. Using design patterns helps improve software quality and reusability. There are different patterns for development of data source (database, file, array, etc.) systems but most of them have features that are not appropriate for code generation. We seek in this research new patterns for development of data source systems that can accelerate the development of such systems and reduce costs and are appropriate for code generation as well. This article deals with challenges related to prototype, singleton and MV* (MVC, MVP, MVVM) patterns. As a solution, we will propose two patterns called MVC+ and MVC++ as well as a tool called LCG for code generation. We compare the proposed patterns with similar patterns in terms of efficiency. MVC+ and MVC++ are appropriate for model-driven architecture, code generation and the development of windows form applications and web applications.

ِDownload

 

الگوی[1]  MVC++و  MVC+ برای توسعه برنامه­های کاربردی[2]و تحت وب[3][1] Pattern

[2]Windows Form Application

[3] Web Application                                                                                                                                                    

 

چکیده

الگوی طراحی یک مکانیزم برای بیان تجربه در طراحی شی‌ءگرا است و یک راه­ حل مناسبی که توسط افراد خبره برای یک نوع مشکل ارائه شده است، که به طور مکرر در طول طراحی می­تواند استفاده شود. استفاده از الگوهای طراحی باعث ارتقاء کیفیت و قابلیت استفاده مجدد نرم­افزار می­شود. الگوهای مختلفی برای توسعه سیستم­های مبتنی­بر منبع داده(پایگاه ­داده،  فایل، آرایه و ...)  وجود دارد. اما بیشتر آن­ها دارای ویژگی­هایی هستند که برای تولید خودکارکد مناسب نمی­باشند. در این مقاله به دنبال یک الگو جدید، برای  توسعه سیستم­های مبتنی­بر منبع داده هستیم که باعث تسریع توسعه این گونه سیستم­ها و کاهش هزینه­ها شود، همچنین برای تولید خودکارکد مناسب باشد. در بخش اول به بررسی چالش ها و اهداف موجود می پردازیم. در بخش بعد الگوهای مرتبط ,Prototype Singleton و [1]MV*  را مورد بررسی قرار خواهیم داد و درنهایت  دو الگوی جدید MVC+ و MVC++ را پیشنهاد می­کنیم و آن­ها را از لحاظ کارایی با الگو های مشابه مقایسه  می­کنیم. MVC+ و MVC++  قابل استفاده برای مهندسی مدل­رانده، تولید خودکار کد و توسعه­ی برنامه­های کاربردی و تحت وب مناسب می­باشند. در آخر ابزار LCG را که برای تولید خودکارکد استفاده می­شود را معرفی می­کنیم.

کلمات کلیدی Pattern : ، MVC+ ، MVC++،Singleton ,MV*

 

لینک دانلود

LCG Tools

 

جهت دیدن فیلم نحوه استفاده از ابزار LCG به لینک زیر مراجعه کنید

 


[1] MVC, MVP, MVVM

 

گروه برنامه نویسی هیلتن