گروه نرم افزاری هیلتن

موضوع کلی: الگوی طراحی Adapter

الگوی طراحی Adapterالگوی طراحی Adapter

این الگو مانند یک Adapter عمل می کند. به عبارتی دیگر بین دو موجودیت که با هم سازگرا نیستند قرار می گیرد و باعث می شود که بتوانند باهم کار کنند. همان گونه که در دنیای واقعی وجود دارد الگوی Adapter یک پلی بین دو موجودیت که نمی توانند مستقیما با هم ارتباط بر قرار کنند می باشد. برای مثال ما نمی توانیم لب تاب یا دوربین عکاسی را مستقیما به برق وصل کنیم و از یک َتبدیل استفاده می کنیم. این الگو یک واسط بین دو کلاس که نمی توانند با هم مستقیما کار کنند می باشد.

هدف: استفاده یک کلاس با واسط ناهماهنگ در برنامه دیگر، بدونه تغییر کلاس اولیه

انگیزه: گاهی یک کلاس به این خاطر قابل استفاده نیست که واسط آن با واسط برنامه ای که می خواهد از آن استفاده کند مطابقت ندارد.

کاربرد:
• استفاده از کلاس های با واسط های گوناگون و نا هماهنگ با برنامه
• به کلاس های که درست طراحی نشده اند قابلیت استفاده مجدد می دهیم.

ساختار: در زیر نمودار کلاس دیاگرام این الگو را می توان مشاهده نمود

نمودار کلاس دیاگرام الگوی Adapter

نمودار کلاس دیاگرام الگوAdapter

اجزا:
Target: کلاس مورد نیاز برنامه فعلی
Adapter: کلاسی که قصد داریم در برنامه از آن استفاده کنیم.
Request: عملیاتی که کلاینت ها نیاز دارند.
Adaptee: کلاسی با واسط نا هماهنگ که می خواهیم در برنامه از آن استفاده کنیم.

الگوهای مرتبط:
Factory Method: بهتر است نمونه سازی از کلاس Adaptee را مستقیم انجام ندهیم. پیامد:
• Target می تواند یک کلاس یا یک Concrete هم باشد. نقاط قوت:
بسیار ساده و مفید است.گروه برنامه نویسی هیلتن

گروه برنامه نویسی هیلتن