گروه نرم افزاری هیلتن

مفاهیم پایگاه داده پیشرفته (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانشجویان ارشد و دکتری

کتاب مفاهیم پایگاه داده پیشرفته

Database System Concepts Sixth Edition مفاهیم پایگاه داده پیشرفته  (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانشجویان ارشد و دکتری مفاهیم پیشرفته دیتابیس کتاب

مفاهیم پایگاه داده پیشرفته (ترجمه فصل ۱۲ تا ۲۲ کتاب سیلبرشاتس ) مرجعی برای دانشجویان ارشد و دکتری

همراه با حل تمرینات

ترجمه فصل 12 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 13 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 14 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 15 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 16 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 17 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 18 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 19 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 20 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 21 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

ترجمه فصل 22 کتاب پایگاه داده پیشرفته سیلبرشاتس

نویسنده : آبراهام سیلبرشاتس- هنری اف. کورت- اس. سودارشان


فهرست مطالب

فصل 12 پردازش پرسوجو ...11
12-1 مرور کلی 11
12-2 معیارهای هزینۀ پرسوجو 14
12-3 عملیات گزینش 15
12-4 مرتب سازی 21
12-5 عملیات پیوند 25
12-6 سایر عملیات ها 40
12-7 ارزیابی عبارات 44
12-8 خلاصه 50
تمرین 51
فصل13 بهینه سازی پرسوجو 59
13-1 مرور کلی 59
13-2 تبدیل عبارات رابطه ای 63
13-3 تخمین آماری نتایج عبارات 70
13-4 انتخاب طرح های ارزیابی 79
13-5 دیدهای عینیت بخشی شده 90
13-6 مباحث پیشرفته در بهینه سازی پرس-وجو 96
13-7 خلاصه 99
تمرینات 100
فصل14 تراکنش ها 115
14-1 مفهوم تراکنش 115
14-2 یک مدل تراکنش ساده 117
14-3 ساختار ذخیره ساز 120
14-4 اتمیسیتی تراکنش و ماندگاری 121
14-5 ایزولگی تراکنش 124
14-6 سریالی پذیری 130
14-7 ایزولگی تراکنش و اتمیسیتی 136
14-8 سطوح ایزولگی تراکنش 138
14-9 پیاده سازی سطوح ایزولگی 141
14-10 تراکنش ها به عنوان عبارات SQL 144
14-11 خلاصه 146
تمرین 148
فصل15 کنترل همروندی 155
15-1 پروتکل های مبتنی بر قفل 155
15-2 مدیریت بن بست 170
15-3 دانه بندی چندگانه 176
15-4 پروتکل های مبتنی بر مهرزمانی 180
15-5 پروتکلهای مبتنی بر اعتبارسنجی 186
15-6 ترفندهای چندنسخ های 188
15-7 ایزولگی تصویر لحظهای 191
15-8 عملیاتهای درج، عملیاتهای حذف و خواند ن های مسند 197
15-9 سطوح ضعیف سازگاری در عمل 202
15-10 همروندی در ساختارهای ایندکس 206
15-11 خلاصه 211
تمرین 213
فصل16 ریکاوری سیستم 229
16-1 طبقه بندی خرابی 229
16-2 ذخیره ساز 230
16-3 ریکاوری و اتمیسیتی 234
16-4 الگوریتم ریکاوری 246
16-5 مدیریت بافر 249
16-6 خرابی به دلیل ازدست دادن ذخیره ساز غیرفرّار 254
16-7 آزاد کردن زود هنگام قفل و عملیات های منطقی undo 255
16-8 ARIES 262
16-9 سیستم های پشتیبان دوردست 270
16-10 خلاصه 274
تمرینات 276
فصل17 معماری های سیستم- پایگاه داده 289
17-1 معماری های کلاینت- سرور و متمرکز 289
17-2 معماری های سیستم سرور 293
17-3 سیستم های موازی 299
17-4 سیستم های توزیع شده 307
17-5 انواع شبکه 311
17-6 خلاصه 314
تمرینها 315

فصل18 پایگاههای داده موازی 321
18-1 مقدمه 321
18-2 I/O موازی بودن (توازی) 322
18-3 توازی میان پرسوجویی 327
18-4 توازی درون پرسوجویی 328
18-5 توازی درون عملیاتی 329
18-6 توازی میان عملیاتی 337
18-7 بهینه سازی پرسوجو 339
18-8 طراحی سیستم های موازی 340
18-9 توازی در پردازشگرهای چند هسته ای 342
18-10 خلاصه 344
تمرینها 345
فصل19 پایگاه های داده توزیع شده 353
19-1 پایگاه های داده همگن و ناهمگن 353
19-2 ذخیره سازی داده های توزیع شده 354
19-3 تراکنش های توزیع شده 358
19-4 پروتکل های commit 360
19-5 کنترل همروندی در پایگاه های داده توزیع شده 368
19-6 قابلیت دسترسی 378
19-7 پردازش پرسوجوی توزیع شده 386
19-8 پایگاه های داده توزیع شده ناهمگن 390
19-9 پایگاه های مبتنی برابر 395
19-10 سیستم های دیرکتوری (راهنما) 406
19-11 خلاصه 412
تمرینها 415
فصل20 انبارداده و داده کاوی 431
20-1 سیستم های پوشش تصمیم 431
20-2 انبار داده 433
20-3 داده کاوی 438
20-4 طبقه بندی 440
20-5 قوانین انجمنی (ارتباطات) 451
20-6 سایر انواع ارتباط 454
20-7 خوشه بندی 455
20-8 سایر اشکال داده کاوی 456
20-9 خلاصه 457
تمرین ها 458
فصل21 بازیابی اطلاعات 463
21-1 مرور اجمالی 463
21-2 رتبه بندی مرتبط با استفاده از واژه ها 465
21-3 ابرپیوندها با استفاده از ارتباط 469
21-4 مترادف ها، همآواها، و هستی شناسی 475
21-5 شاخص گذاری اسناد 478
21-6 اندازهگیری تأثیر بازیابی 480
21-7 خزیدن و شاخص گذاری وب 481
21-8 بازیابی اطلاعات: ماورای رتبه بندی صفحات 483
21-9 دیرکتوریها و طبقه بندی ها 487
21-10 خلاصه 490
تمرینها 491
فصل22 پایگاه های داده شیء-گرا 497
22-1 مرور 497
22-2 انواع داده های پیچیده 498
22-3 نوع های ساختاری و ارث بری در SQL 501
22-4 ارث بری جدولی 506
22-5 آرایه و نوع های چندمجموع های در SQL 509
22-6 نوع های ارجاع(Refrence) و Object-identity در SQL 515
22-7 پیاده سازی ویژگی های O-R 517
22-8 زبان های برنامه نویسی دائمی (ماندگار) 518
22-9 نگاشت شیء- رابط های 529
22-10 شیء-گرا در مقابل رابط های- شیء 530
22-11 خلاصه 531
تمرین ها 532گروه برنامه نویسی هیلتن

گروه برنامه نویسی هیلتن