الگوریتم و فلوچارت 2
مدرس : رحیم لطفی
زمان آموزش: 2 ساعت
حجم: 55M
وضعیت: تکمیل شده

هزارتومان
15
قیمت:

خرید و دانلود مشاهده سبد خرید
الگوریتم و فلوچارت 2

مشخصات محصول

الگوريتم روشي است براي حل مسائل علمي كه به صورت مرحله به مرحله از يك سري مفروضات معين شروع مي شود و
طي مراحلي مشخص به حصول نتيجه مي انجامد.
چهار نكته ي اساسي در الگوريتم است كه اركان آن را تشكيل مي دهد : زبان دقيق، جزئيات كافي، ترتيب مراحل وخاتمه پذيري. ساير ويژگي ها و نكات مورد بحث در الگوريتم، جزو اركان آن نيستند بلكه طي ارتقاء سطح الگوريتم، به تدريج اهميت پيدا كرده و رعايت آنان ضرورت پيدا مي كند. (مانند خوانايي الگوريتم) بنابراين تعريف الگوريتم چنين است هر دستورالعملي كه مراحل مختلف كاري را به زبان دقيق و با جزئيات كافي بيان نمايد و در آن ترتيب مراحل وخاتمه پذير بودن عمليات كاملاً مشخص باشد، الگوريتم ناميده مي شود.
بهينه سازي الگوريتم نيز بسيار مهم است. يك روش اين است كه ابتدا از يك الگوريتم ساده و اساسي شروع مي كنيم و سپس با استفاده از مفاهيم رياضي و تكنيك هاي الگوريتمي، كم كم آن را طي چند گام تغيير مي دهيم تا به سطح مطلوب برسد

شامل مباحث
انواع حلقه شمارشي و شرطي
بهينه سازي الگوريتم

تقسیم الگوریتم به بخش های مختلف

زیر الگوریتم  (تابع)

الگوریتم اعداد اول

الگوریتم مقسوم علیه